EPV luo yhdessä henkilöstönsä ja kumppaneidensa kanssa puhtaampaa maailmaa. Työmme merkitys näkyy joka päivä esimerkiksi

 • laskevissa päästömäärissä
 • uusiutuvan energian kasvussa
 • varmassa energiantuotannossa

Nämä kehityslinjat kertovat konkreettisesti henkilöstömme korkean tason osaamisesta.

EPV on yksi merkittävimmistä sähkönsiirtäjistä Suomessa

Siirrämme sähköä kantaverkosta ja voimalaitoksilta sähkönjakeluyhtiöille ja suurille sähkön loppukäyttäjille. Olemme yksi merkittävimmistä kotimaisista sähkönsiirtäjistä ja siirrämme sähköä

 • Pohjanmaalla
 • Etelä-Pohjanmaalla
 • Iijoella
 • Kokkolassa
 • Tornion alueella

EPV Teollisuusverkot Oy on EPV Energian ja Outokummun omistama yhtiö, joka omistaa Torniossa sijaitsevat 400 kV:n ja 110 kV:n voimajohdot sekä 400/11 kV:n suurjännitemuuntajan.

Investoimme jatkuvasti sähköverkkoinfraan, jotta se pystyy siirtämään yhä enemmän myös tuulivoiman tuottamaa energiaa. Investoinnit ja modernisoinnit myös vahvistavat entisestään sähkön toimitusvarmuutta ja -turvallisuutta. Infran kunnossapidosta huolehditaan laitteiden elinkaaren mukaan.

Sähköverkon käytönvalvontajärjestelmä on toiminnan keskiössä. Tiedonsiirron määrä on kasvanut ja kasvaa jatkossa vielä lisää. Tieto liikkuu nykyisin pääosin valokuidulla kuparin sijaan. Valokuitu kulkee myös sähköasemalta toiselle. Toimiva ja riittävä tiedonsiirto mahdollistaa järjestelmän tehokkaan jatkuvan valvonnan ja operoinnin.

Koska toimiva energian jakelu- ja siirtoverkosto on yhteiskunnalle niin kriittinen, yhtiö varautuu aina verkkoinfran rakentamisessa ja ylläpidossa erilaisiin kriisitilanteisiin. Mahdollisia suurhäiriöitä varten on luotu etukäteen tarkat ohjeistukset.

Energiavirasto on antanut Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridille toimeksiannon määritellä Emergency and Restoration -verkkosäännön 24 tunnin toimintakykyasetuksen mukaisiksi verkkoyhtiöiksi ne toimijat, joiden hallussa on sähköasemia, jotka siirtävät yli 30 megawatin tuotantolaitosten tehot kantaverkkoon.

EPV Alueverkko Oy on määritelty tällaiseksi merkittäväksi verkkoyhtiöksi ja asetuksen mukaisesti kyseisten sähköasemien toimintakyvyn on oltava vähintään 24 h varmennettu omakäyttösähkön sekä puhe- ja tietoliikenteen osalta. Tämän johdosta sähköasemien toimintavarmuutta parannetaan, jotta sähköjärjestelmän käytönpalautus häiriötilanteissa voidaan varmistaa. Vaatimuksen mukaisuus on oltava valmiina joulukuussa 2022.

Vuoden 2020 aikana viestiyhteyksien osalta tehtiin runsaasti vaadittuja varmennustoimenpiteitä, eli voimajohtojen ukkosjohtimiin rakennettiin valokuituyhteyksiä (OPGW). Valokuidut asennettiin jo lähes kaikille merkittäville sähköasemille, ja niiden käyttöönotto etenee suunnitellusti.

Verkkojen varmentaminen parantaa entisestään myös kyberturvallisuutta. Kaikkien verkkojemme varmentamistyöt etenivät hyvin kuluneen vuoden aikana mutta vielä on hieman tekemistä jäljellä, jotta viranomaisvaatimus on täytetty 2022 mennessä.

Vastuullinen työnantaja panostaa henkilöstöönsä

EPV investoi työntekijöidensä

 • hyvinvointiin
 • työn turvallisuuteen
 • työntekijöiden kehitykseen

Henkilöstötutkimusten mukaan EPV on innostava työpaikka. Henkilökuntamme koostuu alansa ammattilaisista, ja monipuolista kokemusta energia-alalta löytyy yli neljältä vuosikymmeneltä. Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara.

EPV:n vastuulla on huolehtia henkilöstöstään monin eri tavoin:

 • Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen
 • Valmennamme esimiehiä
 • Kannustamme jokaista huolehtimaan omasta terveydestään

Tavoitteena on varmistaa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja jatkuva kehittyminen. Takaamme terveellisen ja turvallisen työympäristön yhdessä tekemisen kulttuuria vaalien.

Työturvallisuus 2020

EPV Energia haluaa huolehtia henkilöstönsä työturvallisuusasioista esimerkillisellä tavalla. Yhtiön tavoitteena on rakentaa työympäristö, jossa työtapaturmia ei pääse tapahtumaan.

Työturvallisuutta seurattiin totuttuun tapaan vuonna 2020 kaikkien konsernin yhtiöiden osalta käsittäen myös kaikki yhtiöiden palveluksessa työskentelevät ulkopuoliset työntekijät. Turvallisuutta seurataan usean eri osa-alueen kautta, jotka EPV:lla ovat

 • työtapaturmat
 • vakavat työtapaturmat
 • työmatkatapaturmat
 • vaaratilanteet
 • turvallisuushavainnot

Työpaikkatapaturmista lasketaan tapaturmataajuutta, joka kuvaa tapaturmien lukumäärää miljoonaa tehtyä työtuntia kohden, EPVssä mukaan lukien työmatkatapaturmat. Tilastoinnissa on huomioitu myös EPV:n palveluksessa toimivat palvelutoimittajat.

 • tapaturmien lukumäärä 8 (vuonna 2019 4 kpl)
 • tapaturmataajuus 10,44 (vuonna 2019 8,59).

Viime vuoden osalta voidaan todeta, että EPV:n omalle henkilöstölle sattui kolme tapaturmaa. Näistä yksi oli vakava työtapaturma (poissaoloa 8 päivää) ja yksi työtapaturma (poissaoloa 2 päivää). EPV:ssä tapaturmiksi lasketaan kaikki sellaiset tilanteet, joissa on jouduttu turvautumaan ensiapuun tai on tuntunut kipua, kuten vaikka haava käteen tai kaatuminen työmatkalla. Tapaturmalaskenta on kriittisempää kuin alalla keskimäärin. Olemme asettaneet vastuullisuuden riman erittäin korkealle työturvallisuuden suhteen. Laajalla tapaturmien raportoinnilla varmistetaan myös, että pienimmätkin tapaturmat kirjataan ja tehdään vaadittavat korjaavat toimenpiteet työpaikalla. Energiateollisuuden tapaturmalaskentaohjeiden mukaan EPV:n tapaturmataajuus oli 4,64. Emme voi olla tyytyväisiä tapaturmalukuihin, kun tavoitteena on 0 tapaturmaa. Tarkoituksena onkin vuonna 2021 edelleen terävöittää käytäntöjämme tämän osalta.

EPV kehitti henkilöstönsä osaamista

EPV:n henkilöstön kehittämisen painopisteet vuonna 2020 jatkoivat edellisen vuoden linjalla muun muassa seuraaviin kohteisiin:

 • esimies- ja johtamistaitojen jatkuva kehittäminen
 • vuorovaikutustaitojen jatkuva kehittäminen
 • sisäisen viestinnän kehittäminen
 • sähköisten työkalujen kehittäminen ja hyödyntäminen monipuolisesti henkilöstötyössä

Vastuullisena toimijana on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että tietoturvallisuusosaaminen on korkealla tasolla. Vuonna 2020 EPV Energia jatkoi edellisvuoden tapaan säännöllisin väliajoin tietoturva- ja tietosuojakoulutusta koko henkilöstölle.

Henkilöstöprosesseihin ketteryyttä

EPV-konserni teki alkuvuodesta 2020 päätöksen henkilöstötietojärjestelmähankinnasta ja käynnisti järjestelmän käyttöönottoprojektin. Koko EPV-konsernin käyttöön tuleva henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä yhdistää seuraavat prosessit johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi:

 • henkilöstöhallinto
 • henkilöstön kehittäminen
 • rekrytointi

Järjestelmä kattaa työsuhteen koko elinkaareen liittyvät henkilöstöhallinnon prosessit reaaliaikaisesti.

Henkilöstöjärjestelmän määrittely- ja käyttöönottoprojekti oli yksi EPV Energian vuoden 2020 päätavoitteista. Projekti toteutui hyvällä tiimityöllä tehokkaasti ja aikataulussa, siitäkin huolimatta, että projektitöitä tehtiin koronapandemian vuoksi täysin etäyhteyksillä.

Järjestelmän käyttöönottoprojektin tavoitteena oli, että henkilöstön tiedot ovat aina ajan tasalla ja monipuolisesti raportoitavissa tietojen luottamuksellisuus huomioon ottaen.

Henkilöstöjärjestelmän myötä koko henkilöstöllä tulee olemaan pääsy omiin tietoihinsa, ja esimiehet saavat tuen operatiiviseen johtamiseen sekä työkalun laadukkaampaan henkilöstöasioiden hoitoon. Koko henkilöstön käyttöön henkilöstöjärjestelmä otetaan kattavan koulutuksen jälkeen vuoden 2021 alkupuoliskolla.

Suunnitelmallista työtä hyvinvoinnin lisäämiseksi

Työterveyteen ja hyvinvointiin suhtaudutaan EPV Energiassa ennakoivasti. Yhtiö selvittää työympäristön ja työyhteisön tilaa säännöllisesti erilaisin kyselyin ja tutkimuksin sekä kehittää henkilöstöpolitiikkaa ja työilmapiiriä tulosten pohjalta.

Myös säännöllisin väliajoin pidettävissä kehityskeskusteluissa esimies ja työntekijä keskustelevat työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyvistä asioista. EPV Energia näkee työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisena asiana, joka kattaa niin henkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin.

Työtyytyväisyyden tasoa seurataan säännöllisesti koko konsernin laajuisella työtyytyväisyyskyselyllä. Työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain koko henkilöstölle. Vastausaktiivisuus on ollut kyselyissä erittäin hyvä.

Vuoden 2020 kyselyyn vastasi 87 prosenttia henkilöstöstä. Kyselyn kokonaistulos oli erinomainen (4,20 asteikolla 1-5), kuten se on ollut aiemmissakin EPV-konsernin henkilöstökyselyissä. Kaikista annetuista arvosanoista 82 prosenttia on myönteisiä (4 ja 5) ja 3 prosenttia (1 ja 2) on kriittisiä.

Myös työnteon vire koettiin erittäin vahvana (4,29). Vire mittaa vastaajien tunnetason kokemusta omasta työstään – energiaa, innostusta ja työn merkityksellisyyttä.

Tulokset ovat lisäksi kauttaaltaan korkeampia kuin muissa energia-alan organisaatioissa keskimäärin.

Kehityskohteiksi mainittiin muun muassa palautteen antaminen sekä koronaepidemian korostamana hyvästä työergonomiasta huolehtiminen.

EPV Energia teki varotoimenpiteitä koronavirustartuntojen välttämiseksi ja energiantoimitusten turvaamiseksi

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen COVID-19-pandemian johdosta. Erilaisiin poikkeustilanteisiin varautuminen on EPV Energiassa normaali toimintatapa. Yhtiössä nostettiin alkuvuodesta valmiutta koronaviruksen (COVID-19) osalta. Yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta kriittinen sähkön- ja lämmöntoimitus on tärkeä osa kotitalouksien ja yritysten arkea, sen toimivuus tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa.

EPV Energian konserniyhtiöissä varauduttiin vuonna 2020 huolellisesti mahdollisiin koronavirustartuntoihin ja sitä ennaltaehkäistiin monin toimenpitein. Yhtiössä aloitettiin sisäinen ohjeistus helmikuun lopussa ja maaliskuun puolivälistä lähtien mm.

 • pitäydyttiin matkustamisesta
 • siirryttiin mahdollisuuksien mukaan etätyöhön
 • rajoitettiin vieraiden pääsyä konsernin eri toimipisteiden tiloihin
 • karsittiin erilaisia tilaisuuksia
 • siirryttiin sähköiseen toimintaympäristöön

Voimalaitoksissa ja tuulivoimapuistoissa toteutettiin kulkurajauksia, jotta kohtaamiset jakautuisivat eri alueille ja kontaktit vähenisivät. Lisäksi otimme käyttöön esimerkiksi varavalvomotiloja.

Tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa jatkui ja syventyi vuonna 2020

Työskentelemme tiiviisti sidosryhmiemme kanssa monissa kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa ja pidämme yllä aktiivista vuoropuhelua. Sidosryhmätyö on merkittävä osa EPV:n vastuullisuustyötä. Yhtiö käy sidosryhmiensä kanssa jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua, jota hyödynnetään myös toiminnan kehittämisessä. Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat

 • osakkaat
 • työntekijät
 • paikalliset yrittäjät ja kumppanit
 • maanomistajat
 • päätöksentekijät
 • rahoittajat
 • viranomaiset
 • oppilaitokset
 • paikalliset yhteisöt

EPV on mukana vaikuttamassa

Hyvä ja toimiva yhteistyö päätöksentekijöiden ja viranomaisten kanssa sujuvoittaa hankkeita. Järjestöjen jäsenenä olemme mukana vaikuttamassa. Energiantoimitusvarmuus vaatii monipuolisen energiantuotantopaletin ylläpitoa. EPV Energia tuottaa sähköä Suomessa monipuolisesti usealla eri energianlähteellä ja tuotantomuodolla. Laaja-alaista energiantuotantopalettia ei rakenneta tai hoideta ilman tehokasta yhteistyötä viranomaisten kanssa. Energiantuotantohankkeet ovat pitkäkestoisia. Tässä prosessissa kuntien päättäjillä ja viranomaisilla on tärkeä rooli aina lupaprosesseista kaavoitukseen ja ympäristövaikutusten arviointiin saakka. Yhteydenpito jatkuu luonnollisesti myös koko energiantuotannon elinkaaren ajan.

EPV valmistautuu eurooppalaisen sähkömarkkinaintegraation säätelyn mukaiseen sähkökauppaan

Eurooppalaisen sähkömarkkinaintegraation säätelyn mukaan sähkökauppa on muuttumassa nykyistä tunnin resoluutiota nopeatempoisemmaksi. 15 minuutin kaupankäyntijakso eli varttitase tulee käyttöön keväällä 2023.

EPV:n asiantuntijat ovat mukana useissa alan edunvalvontaan liittyvissä toimikunnissa. EPV on:

 • Energiateollisuuden sähkömarkkinatoimikunnan puheenjohtaja ja Fingridin sähkömarkkinatoimikunnan jäsen
 • pohjoismaisen taseselvitysyhtiö eSett Oy:n Customer committeen jäsen sekä Energiateollisuuden Sähkönmittaus ja taseselvitystyöryhmän jäsen, molemmissa tasevastaavan roolissa
 • Energiateollisuuden mandaatilla Fingridin johtaman kansallisen NBM työryhmän jäsen edustamassa tuulivoimatuottajan näkökulmaa energiakauppaan liittyvissä aiheissa.

Aktiivisesti mukana alan eri järjestöissä

EPV Energia on mukana energia-alan keskeisissä järjestöissä kuten Energiateollisuus ry:n, Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n ja Bioenergia ry:n toiminnassa. Osallistumalla alan merkittävien järjestöjen toimintaan olemme mukana julkisessa keskustelussa ja vaikuttamassa. Aktiivisen osallistumisen ansiosta olemme ajan tasalla koko alan ja toimintaympäristön viimeisimmistä käänteistä.

Asioimme paikallisten yritysten kanssa

Työllistämme organisaatiomme ulkopuolella vuosittain jopa satoja yrityksiä. Teemme läheistä ja avointa yhteistyötä monien eri sidosryhmien kanssa. Työllistämme oman henkilöstömme lisäksi vuosittain satoja yrittäjiä ja ammattilaisia. Vuosien aktiivisen yhteistyön ansiosta meille on rakentunut asiantuntevia kumppaniverkostoja eri energiantuotantomuodoille. Paikalliset alihankkija- ja kumppaniverkostot ovat toimintamme elinehto.

Alueiden omat urakoitsijat mukaan hankkeisiin

Paikalliset yritykset ovat EPV:n tärkeitä kumppaneita esimerkiksi sähkönsiirrossa, puunhankinnassa, voimalaitoksilla, turvetuotannossa ja tuulivoimapuistojen rakennusvaiheessa.

Tiivistä yhteistyötä maanomistajien kanssa

Teemme yhteistyötä maanomistajien kanssa koko tuulivoimapuiston elinkaaren ajan, joka voi kestää jopa yli 50 vuotta. Kaikkiaan EPV:n tuulipuistoilla on noin 600 eri maanomistajaa. Tämän suuren ja tärkeän sidosryhmän huomioiminen on luonnollisesti koko EPV:n organisaatiolle tärkeää. EPV tekee yhteistyötä maanomistajien kanssa esimerkiksi tuulipuistojen rakentamisen ja turvetuotannon yhteydessä.

Myös biopolttoainehankinnassa olemme tiiviisti yhteistyössä maanomistajien kanssa. Vuokraamme heiltä turvetuotantoalueita ja käymme puukauppaa. Myös puunkorjuu suunnitellaan ja sovitaan aina yhdessä maanomistajan kanssa. Korjuun jälkeen käydään aina yhteinen keskustelu korjuun sujuvuudesta ja muista yksityiskohdista.

Maanomistajat olivat mukana sähköverkon kunnossapidossa ja sähkönsiirron projekteissa. Kun uusien voimalinjojen suunnittelu aloitetaan, ollaan maanomistajiin yhteydessä infokirjeitse. Yleissuunnittelun edetessä sopimusneuvotteluvaiheeseen, tavataan jokainen maanomistaja tarvittaessa henkilökohtaisesti. Tapaamisessa maanomistajan kanssa kerromme tarkemmin voimajohdon pylväiden sijainnista ja kuinka olemme tähän ratkaisuun päätyneet. Tässä vaiheessa maanomistaja voi mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa pylväspaikkoihin. Rakentamisen alkaessa valittu urakoitsija on yhteydessä maanomistajiin kirjeitse. Kirjeessä ilmoitetaan urakan tarkemmat yhteystiedot ja aikataulu.

Esimerkiksi vuonna 2020 alkoivat mittavat reunavyöhykepuiden hakkuu- ja sahaustyöt 110 kV:n voimajohdolla Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla. Parannamme sähköverkkomme toimitusvarmuutta kestämään paremmin poikkeavia sääolosuhteita. Sen vuoksi toimeksiannostamme suoritetaan voimajohtojen reunavyöhykkeiltä johtoa vaarantavan puuston latvasahauksia. Sahaustyö toteutetaan lokakuun 2020 – toukokuun 2021 välisenä aikana. Työ tehdään helikopterisahauksena, sekä hakkuutyönä. Puiden latvoista katkaistaan käyttövarmuutta uhkaava osa pois, käytännössä ylipitkiä puita lyhennetään yhdestä viiteen metriin. Tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa puita ei tarvitse käsitellä uudelleen seuraavaan 10 – 15 vuoteen.