EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA €20202019
Liiketoiminta
Liiketulos-4 350 669,47-1 665 320,77
Oikaisut liiketulokseen 1)455 056,79-2 446 707,95
Käyttöpääoman muutos 2)-1 351 923,44-487 594,80
Saadut osingot356 360,00224 592,00
Saadut korot412 103,32480 471,26
Maksetut korot-859 654,59-682 997,11
Muut rahoitustuotot ja -kulut-395 972,83-845 242,69
Tuloverot0,00-628 604,73
Liiketoiminnan rahavirta-5 734 700,22-6 051 404,79
Investoinnit
Osakkeiden ostot-11 000 000,00-11 472 500,00
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin lis.(-)-830 689,28-2 524 350,27
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin väh.(+) 3 377 988,441 536 706,34
Investointeihin liitt. lyhytaik. korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)0,00-372 000,00
Saadut pääomanpalautukset5 000 000,0012 902 053,69
Pysyvien vastaavien luovutustulot0,003 520 002,00
Lainasaamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-21 178 835,000,00
Investointien rahavirta-24 631 535,843 589 911,76
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen nostot14 996 159,091 720 232,49
Pitkäaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)0,00-200 000,00
Korollisten saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-1 099 359,311 858 816,95
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lisäys(+) tai vähennys(-)-1 690 742,79-21 663 636,00
Liiketoimintasiirrossa siirtyneet velat0,0024 430 056,47
Saadut konserniavustukset5 050 000,006 050 000,00
Maksullinen osakeanti9 000 000,0010 000 000,00
Maksetut pääomanpalautukset0,00-28 190 867,43
Rahoituksen rahavirta26 256 056,99-5 995 397,52
Rahavarojen muutos-4 110 179,07-8 456 890,55
Likvidit varat 1.1.19 995 315,1828 452 205,73
Likvidit varat 31.12.15 885 136,1119 995 315,18
1) Oikaisut liiketulokseen
Poistot ja arvonalentumiset455 056,79459 820,88
Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) tai -tappiot(+)0,00-2 906 528,83
455 056,79-2 446 707,95
2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)3 269 979,443 750 695,84
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) tai vähennys(+)0,00-729 592,55
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+) tai vähennys(-)-4 621 902,88-3 508 698,09
-1 351 923,44-487 594,80