Yhtiökokous

EPV Energia Oy:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, joka valitsee hallituksen ja päättää lakisääteisten asioiden lisäksi myös muista yhtiöjärjestyksessä erikseen määritellyistä asioista.

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lakien, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Lisäksi hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja hallintoa, päättää strategiasta, toimintapolitiikasta, merkittävistä investoinneista ja rahoituksesta. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitukseen kuuluu 10–12 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Myös varajäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen puheenjohtajan nimeää suurin osakas. Varapuheenjohtajan hallitus nimeää keskuudestaan.

Hallituksen jäsenet:

 • Olli Arola, johtaja
 • Stefan Damlin, toimitusjohtaja
 • Jouni Haikarainen, toimitusjohtaja (hallituksen varapuheenjohtaja) (25.6.2020 alkaen)
 • Vesa Hätilä, toimitusjohtaja
 • Miapetra Kumpula-Natri, europarlamentaarikko (hallituksen puheenjohtaja)
 • Jari Lepistö, toimitusjohtaja
 • Anders Renvall, toimitusjohtaja
 • Eero Seesvaara, toimitusjohtaja (hallituksen varapuheenjohtaja) (25.6.2020 saakka)
 • Joakim Strand, kansanedustaja
 • Markku Vartia, johtaja
 • Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja

Varajäsenet:

 • Kyösti Jääskeläinen, toimitusjohtaja
 • Ahti Källi, toimitusjohtaja
 • Kari Roos, johtaja
 • Jukka Ylitalo, toimitusjohtaja
 • Hans-Alexander Öst, johtaja.

Toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmä

Yhtiön toimitusjohtaja on DI Rami Vuola ja hänen sijaisensa talousjohtaja KTM ja insinööri Markku Källström. Muut johtoryhmän jäsenet ovat:

 • Sami Kuitunen, DI
 • Frans Liski, DI
 • Reima Neva, DI
 • Niko Paaso, DI
 • Mats Söderlund, DI

Tytäryhtiöhallinto

EPV Energia Oy:n konserniin kuuluvilla tytär- ja osakkuusyhtiöillä on omat hallintoelimensä, joiden työhön ja valvontaan EPV osallistuu aktiivisesti.

Tilintarkastajat

Yhtiökokouksessa valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT ja Kristian Berg, KHT sekä varatilintarkastajiksi Anders Svennas, KHT ja Marja Huhtala, KHT.

Henkilöstö

EPV Energia -konsernin henkilöstön osaamisen ylläpitäminen on keskeisessä roolissa, jotta liiketoiminnan jatkuva kehittäminen on mahdollista. Henkilöstöstrategiamme tavoitteena on varmistaa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja jatkuva kehittyminen. Pyrimme takaamaan terveellisen ja turvallisen työympäristön yhdessä tekemisen kulttuuria vaalien.

Yhtiössä on seurattu säännöllisesti yli neljä vuotta henkilöstön työtyytyväisyyttä erilaisilla henkilöstökyselyillä. Henkilöstötutkimusten mukaan EPV on innostava työpaikka. Henkilökuntamme koostuu alansa ammattilaisista, ja monipuolista kokemusta energia-alalta löytyy yli neljältä vuosikymmeneltä. Pätevä ja ammattitaitoinen henkilöstömme on yrityksemme tärkein voimavara.

Henkilöstön keskeiset tehtävät:

 • Energianhankinta ja tasehallinta
 • Voimalaitosomaisuuden tehokas hallinnointi
 • Sähköverkon luotettava käyttö
 • Uusien liiketoimintamallien kehittäminen

Henkilöstön tavoitteet:

 • Tuottaa lisäarvoa yhtiön osakkaille ohjaamalla omistuksia
 • Valvoa omistuksiin liittyviä toimintakokonaisuuksia
 • Oman osaamisen kehittäminen
 • Kannustavan työilmapiirin ylläpitäminen

EPV Energia -konsernin henkilöstön henkilökunnan lukumäärä oli vuoden aikana keskimäärin 115 (106) henkilöä. Vuoden 2020 lopussa

 • EPV Energian palveluksessa oli 56 (52) henkilöä,
 • EPV Alueverkon palveluksessa 4 (4),
 • Tornion Voima Oy:n palveluksessa 27 (22) henkilöä ja
 • Seinäjoen Voima Oy:n, palveluksessa 25 (28) henkilöä.

Koko konsernin henkilöstöstä vuoden 2020 lopussa oli ylempiä toimihenkilöitä yhteensä 50 ja toimihenkilöitä 30 ja työntekijöitä yhteensä 32.