TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2020201920202019
1. LIIKEVAIHTO
Sähkön myynti192 8961)240 7741)86 599133 082
Lämmön myynti39 60842 9811 6402 207
Muu toiminta60 91359 6764 9323 439
293 417343 43193 171138 728
1) Nord Pool -sähköpörssin tai muiden tukkumarkkinoiden kanssa tehdyt kaupat (myynnit ja ostot) on esitetty aikaisempien vuosien tapaan bruttoperiaatteella.
2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Vuokratuotot394259221229
Käyttöomaisuuden myyntivoitot3324 11603 238
Muut tuotot3 2455 1044 2363 775
3 9709 4794 4577 242
3. MATERIAALIT JA PALVELUT
Energian ostot ja siirtomaksut129 4751)165 9481)39 27769 460
Polttoaineet32 13836 588620957
Päästöoikeusostot12 95814 54212 20815 470
Ostot tilikauden aikana174 571217 07852 10685 887
Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+)-2 400-50700
Ulkopuoliset palvelut6 0214 7983 3781 327
178 192221 37055 48487 214
1) Nord Pool -sähköpörssin tai muiden tukkumarkkinoiden kanssa tehdyt kaupat (myynnit ja ostot) on esitetty aikaisempien vuosien tapaan bruttoperiaatteella.
4. HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot8 2337 6254 7104 268
Eläkekulut1 3111 406781813
Muut henkilösivukulut261238153141
9 8049 2695 6445 223
Toimitusjohtajalle ja hallitukselle maksetut palkat ja palkkiot563532541511
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana1151065752
5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet46046000
Muut pitkävaikutteiset menot1 4071 409312311
Rakennukset ja rakennelmat3 1163 0814953
Koneet ja kalusto19 81319 0779495
Siirto- ja jakeluverkosto3 7473 45300
Muut aineelliset hyödykkeet727200
Turvevarat18014600
28 79527 699455460
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä
Turvevarat572000
29 36727 699455460
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Kiinteät energian ostot31 13845 33537 83851 908
Ulkopuoliset palvelut17 86716 057864655
Hallinnon kulut1 4901 396842896
Vuokrat1 7241 705395387
Aineet ja tarvikkeet1 7261 696106117
Muut henkilöstökulut492616244360
Vastuumenot ja julkiset maksut2 3592 41710693
Muut kulut-43470324
56 79169 56840 39654 740
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus1701197966
Todistukset ja lausunnot2202
Veroneuvonta812412
Muut palvelut148134
1941419784
7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Osinkotuotot
Osakkuusyrityksiltä--3500
Muilta62256225
6225356225
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä--294146
Osakkuusyrityksiltä39353333
Muilta425553354505
463589680684
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille---18-17
Osakkuusyrityksille-17-1900
Muille-5 463-6 015-1 506-1 715
-5 480-6 034-1 524-1 731
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-5 011-5 220-487-823
8. TULOVEROT
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta128270629
Laskennallisen verovelan muutos4 2133 449--
4 2254 2760629