EPV Alueverkko Oy:n eriytetty sähköverkkotoiminnan tilinpäätös sähkömarkkinalain 32 § mukaisesti.

EPV Alueverkko Oy
31.12.2020
TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20201.1.-31.12.2019
LIIKEVAIHTO40 951 797,6742 023 842,57
Liiketoiminnan muut tuotot3 016 291,953 551 143,55
Materiaalit ja palvelut-27 248 528,51-28 263 709,31
Henkilöstökulut-415 357,56-398 279,09
Poistot ja arvonalentumiset-3 245 242,95-2 993 583,13
Liiketoiminnan muut kulut-3 188 888,46-3 021 806,65
LIIKETULOS9 870 072,1410 897 607,94
Rahoitustuotot ja -kulut-192 950,25-254 624,22
TULOS ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA9 677 121,8910 642 983,72
Tilinpäätössiirrot
Annetut konserniavustukset-5 000 000,00-6 000 000,00
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa
tehtyjen poistojen erotus-4 652 286,55-4 642 983,72
-9 652 286,55-10 642 983,72
Tuloverot
Tilikauden verot0,000,00
TILIKAUDEN TULOS24 835,340,00
EPV Alueverkko Oy
31.12.2020
TASE €31.12.202031.12.2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet924 918,78984 222,69
Aineelliset hyödykkeet59 939 793,9556 603 645,34
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ60 864 712,7357 587 868,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset8 173 422,538 049 949,82
Rahat ja pankkisaamiset3 575 984,835 216 652,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ11 749 407,3613 266 602,67
72 614 120,0970 854 470,70
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma1 600 000,001 600 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto337 435,86337 435,86
Edellisten tilikausien tulos877 057,74877 057,74
Tilikauden tulos24 835,340,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ2 839 328,942 814 493,60
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero32 687 377,6828 035 091,13
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma24 974 450,741 581 875,00
Lyhytaikainen vieras pääoma12 112 962,7338 423 010,97
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ37 087 413,4740 004 885,97
72 614 120,0970 854 470,70
EPV Alueverkko Oy
31.12.2020
RAHOITUSLASKELMA €20202019
Liiketoiminta
Liiketulos9 870 072,1410 897 607,94
Oikaisut liiketulokseen 1)3 245 242,952 408 048,84
Käyttöpääoman muutos 2)-3 769 884,95-1 683,55
Maksetut korot-126 733,69-144 994,81
Saadut korot101,7025 716,76
Muut rahoituserät-66 318,26-59 710,11
Välittömät verot0,000,00
Liiketoiminnan rahavirta9 152 479,8913 124 985,07
Investoinnit
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-6 522 087,65-5 583 381,38
Pysyvien vastaavien luovutustulot0,002 577 500,00
Investointien rahavirta-6 522 087,65-3 005 881,38
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen nostot23 392 575,740,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut0,00-1 105 717,68
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lis.(+) tai väh.(-)-22 663 636,00-2 744 735,11
Saadut ja maksetut konserniavustukset-5 000 000,00-6 000 000,00
Rahoituksen rahavirta-4 271 060,26-9 850 452,79
Rahavarojen muutos 3)-1 640 668,02268 650,90
Likvidit varat 1.1.5 216 652,854 948 001,95
Likvidit varat 31.12.3 575 984,835 216 652,85
1) Oikaisut liiketulokseen
Poistot ja arvonalentumiset3 245 242,952 993 583,13
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) tai -tappiot (+)0,00-585 534,29
3 245 242,952 408 048,84
2) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-123 472,7110 284 085,24
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)-3 646 412,24-10 285 768,79
-3 769 884,95-1 683,55
3) Rahavarojen muutos
Sulautumisessa 1.1.2019 siirtyi rahavaroja 16 532,44 €.
Sulautumisen ja liiketoimintasiirron vaikutukset on soveltuvin osin eliminoitu vuoden 2019 rahoituslaskelmassa