KONSERNITASE €31.12.202031.12.2019Liitetieto
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet18 190 586,4822 454 288,609
Aineelliset hyödykkeet488 454 532,32459 120 088,2910
Sijoitukset12
Osuudet saman konsernin yrityksissä263 570,01263 570,01
Osuudet omistusyhteysyrityksissä131 389 348,76138 089 172,64
Muut osakkeet ja osuudet 5 192 763,94 5 192 763,94
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ643 490 801,51625 119 883,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus9 586 654,267 176 414,5813
Pitkäaikaiset saamiset67 458 035,2965 229 840,9814
Lyhytaikaiset saamiset80 737 590,3870 133 881,1615
Rahat ja pankkisaamiset 78 325 807,88 68 937 893,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ236 108 087,81211 478 030,20
879 598 889,32 836 597 913,68
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA16
Osakepääoma13 943 219,8013 773 219,80
Osakeanti493 000,00663 000,00
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto258 495 627,79258 495 627,79
Edellisten tilikausien tulos97 769 308,3882 012 724,13
Tilikauden tulos 12 957 597,41 15 756 584,27
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ383 658 753,38370 701 155,99
VÄHEMMISTÖOSUUS8 749 817,858 112 498,00
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka24 748 523,5420 535 896,1017
Pitkäaikainen vieras pääoma354 368 833,83299 891 013,1318
Lyhytaikainen vieras pääoma 108 072 960,72 137 357 350,4719
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ487 190 318,09457 784 259,70
879 598 889,32 836 597 913,68