Taloudellinen vastuu kattaa sekä toiminnan kestävyyden että ulkopuolelle kohdistuvat taloudelliset vaikutukset. EPV Energian taloudellinen vastuu tarkoittaa talouden kehityksen huolellista suunnittelua ja seuraamista. Ennakoimme tulevaisuudessa toimintaamme vaikuttavia tekijöitä ja pyrimme taloutemme hallinnassa huomioimaan niiden mukanaan tuomat muutokset myös pitkällä aikavälillä.

Menestyksekkäällä liiketoiminnalla on myönteisiä vaikutuksia koko yhteiskuntaan ja erityisesti yhtiön sidosryhmiin kuten

 • osakkaisiin
 • työntekijöihin
 • alihankkijoihin

Hyvän ja menestyksekkään liiketoiminnan vaikutukset näkyvät

 • työpaikkoina
 • investointeina
 • verotuloina

EPV:n taloudellinen menestyminen luo edellytykset huolehtia sekä yhtiön sosiaalisesta että ekologisesta vastuusta.

Kilpailukykyistä sähköä ja lämpöä osakkaille

Yhtiönä emme itse pyri tekemään toiminnallamme voittoa. EPV Energian tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa osakkailleen toimittamansa sähkön ja lämmön kilpailukyky. Tämä edellyttää jatkuvaa toimintaympäristön seurantaa ja vaikuttamista olemassa olevien tuotantoresurssien kehittämiseen. Lisäksi yhtiö ylläpitää ja kehittää valmiutta uusiin investointeihin toimintaympäristön muuttuessa.

Jatkuvaa riskienhallintaa

EPV:n kokonaisvaltaista riskienhallintaa toteutetaan SFS-ISO 31000 -standardia soveltaen ja hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Riskienhallinta on osa EPV:n johtamisjärjestelmää.

Keväällä 2020 aloitettiin riskien kattavampi arviointikierros, jossa tarkennettiin riskien kuvauksia ja arviointiperiaatetta. Prosessiin osallistettiin laaja joukko eri liiketoimintayksiköiden työntekijöitä. Riskiraportin esitysmuoto myös uusittiin ja EPV siirtyi soveltamaan SFS-ISO 31000 riskienhallintastandardiin pohjautuvaa riskienhallintaprosessia.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta:

 • varmistaa toiminnan jatkuvuuden
 • auttaa varautumaan ennakoimattomiin tapahtumiin
 • pyrkii minimoimaan taloudelliset menetykset
 • parantaa mahdollisuuksia arvioida yhtiön kilpailukykyä
 • varmistaa turvallisen työympäristön.

Taloudellisessa vastuussa on tärkeä huomioida toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat mahdolliset taloudelliset riskit.

EPV:n kilpailuoikeuspolitiikkaa päivitettiin

EPV Energia tunnustaa yritysten välisen kilpailun ja kilpailuprosessin suojelemisen taloudellisen hyvinvoinnin perustana. EPV:n eräänä strategisena tavoitteena on yhtiön voimantuotannon luotettavuus ja edullisuus. Yhtiön tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu myös se, että yhtiön toiminta täyttää kaikki kilpailuoikeudelliset vaatimukset.

Vuoden 2020 aikana EPV:n kilpailuoikeuspolitiikkaa päivitettiin ja se hyväksyttiin EPV:n hallituksessa. Kilpailulainsäädäntö sääntelee yritysten toimintaa markkinoilla ja pyrkii siihen, etteivät yritykset rakenna keinotekoisia rajoituksia markkinoiden toimivuudelle. Kilpailulainsäädännön tavoite on mm. vapaan hinnan muodostuksen suojeleminen eli se, että markkinoilla toteutunut hinta muodostuu vapaan kysynnän ja tarjonnan perusteella ilman hyvän liiketavan vastaisia menettelyjä. Rajoituksilta vapaa kilpailu ja aidosti toimivat markkinat ovat markkinatalouden ja kansantaloudellisen hyvinvoinnin kulmakiviä, joita kilpailulainsäädännöllä suojellaan.

EPV investoi ympäristöön ja tulevaisuuteen

Päätehtävämme on kyetä vastuulliseen energiantuotantoon ja säilyttää omakustannushinta kilpailukykyisenä.

Energia-ala on Suomen pääomaintensiivisin toimiala. Voimalaitoksiin ja siirtoverkkoihin sitoutuu suuri määrä pääomaa vuosikymmenien ajaksi. Suunnittelemme investointimme huolellisesti. Mallinnamme tulevia investointitarpeita ja pyrimme rahoittamaan ne siten, että toimintavarmuutemme ja omavaraisuusasteemme säilyvät hyvänä.

SUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET vuonna 2020

 • Ostot: 233,4 MEUR
 • Palkat ja muut korvaukset henkilöstölle: 8,2 MEUR
 • Verot ja sosiaaliset kulut: 1,6 MEUR
 • Kiinteistöverot kokonaisuudessaan: 1,6 MEUR
 • Nettorahoituskulut: 5,0 MEUR
 • Investoinnit: 80,3 MEUR
 • Lainanlyhennykset rahoittajille: -25,9 MEUR